Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Viktigt med god ventilation på kontor

Det är tyvärr inte ovanligt att ventilationssystemen på arbetsplatser och kontor i Stockholm är underdimensionerade. Säkert såg de rätt ut en gång i tiden, men kraven på ventilation har skärpts, samtidigt som kontor i Stockholm idag tenderar att ta in alltför många personer på en och samma yta. Överbefolkade kontor är dåligt ur många synvinklar: det blir stökigt, bullrigt, stressigt och inte minst leder det till dålig luft.

I en kontorslokal med dålig luft presterar de anställda sämre, det är en naturlig följd. Sämre arbetsförmåga hos medarbetarna sänker i sin tur produktiviteten hos ett företag. Så det bör ligga i varje platschefs intresse att se till att ventilationen för medarbetarna är tillräckligt god, och gärna så bra den bara kan bli.

Fastighetsägaren ansvarar för ventilationen

Vill man förbättra ventilationen på ett kontor bör man i första hand tala med fastighetsägaren. Det är nämligen den som äger fastigheten som ansvarar för ventilationen. Verkar denne ovillig att göra något åt ventilationen är det bäst att ta in en bra ventilationsfirma som får utföra en besiktning av ventilationen. Bedöms ventilationen vara undermålig har ni rätt att ställa krav på att fastighetsägaren förbättrar ventilationen. Det kan innebära en hyresökning, men det är det helt klart värt för att få bättre luft.

Dålig luft sänker produktiviteten

Luften på ett kontor måste bytas ut helt under loppet av en timme. Mer stillastående luft än så resulterar i dålig lukt samt att medarbetarna helt enkelt får för lite syre. De blir trötta, får huvudvärk och koncentrationssvårigheter. När det är riktigt illa går det inte att arbeta över huvud taget. Så kan man naturligtvis inte ha det på ett företag. Medarbetarna måste ges alla möjligheter att prestera sitt yttersta. Ett företag med trötta och håglösa medarbetare är dömt att misslyckas med vad det än företar sig.

Nybyggda fastigheter i Stockholm har oftast bättre ventilation

Det ligger alltså i ett företags intresse att sörja för god ventilation på arbetsplatsen. Ett sätt att hitta lokaler med god ventilation är att söka plats i nybyggda fastigheter. Det är dock ingen garanti för god ventilation, eftersom det fortfarande snålas in en del vid nybyggen i Stockholm, inte minst vad gäller ventilationen. Underligt kan man tycke, eftersom ventilationen har så stor betydelse för de som utnyttjar lokalerna och verkligen kan vara det som lockar eller avskräcker företag från att hyra kontorslokaler.

Ta hjälp av en ventilationsfirma

Om ni är osäker på om ventilationen i er kontorslokal är tillräcklig, ska ni kontakta en ventilationsfirma i Stockholm som får utföra en ordentlig besiktning. Det är då viktigt att komma med så mycket information ni kan om företagets verksamhet, om ni har maskiner och hur mycket personal som kommer att vistas i lokalerna. Ventilationsfirman kan då hjälpa er att avgöra huruvida ventilation är tillräckligt dimensionerad för att lokalerna ska passa er. På så sätt slipper ni skriva på kontrakt och flytta in i lokaler som inte passar och som gör medarbetarna trötta och okoncentrerade.

8 Oct 2018

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.